-SELAMAT DATANG-

Kami mengalu-alukan komen dan pandangan ikhlas daripada pengunjung untuk menambahbaikkan blog ini...
TERIMA KASIH

Search This Blog

Wednesday, October 8, 2008

Pengurusan Panitia Sejarah (Belum Edit)

Semua aktiviti kurikulum pada tahun ini akan menakankan kepada pendokumentasian dan perancangan yang lebih sistematik, khususnya di dalam pengajaran dan pembelajaran serta penyediaan Rancangan Pelajaran yang kemas dan jitu. Oleh itu, perkara-perkara berikut amat ditekankan dalam Panitia Matapelajaran meliputi semua subjek.
1. Fail Panitia Matapelajaran
- Fail Panitia Matapelajaran harus mengandungi perkara-perkara berikut :
Bahagian 1
• Senarai tugas Ketua Panitia Matapelajaran.
• Senarai nama guru dalam Panitia yang mengandungi perkara-perkara seperti Nama, bilangan waktu mengajar, tingkatan diajar serta opsyen atau bukan ( borang akan disediakan )
• Matlamat Panitia
• Objektif Panitia ( meliputi akedemik, perkembangan staf, P&P, kurikulum )
• Program Panitia ( yang telah diselaraskan dengan program daerah )
• Aktiviti Panitia
Bahagian 2
• Sukatan Pelajaran
• Rancangan Pelajaran ( semua tingkatan )
• Soalan peperiksaan awam ( PMR, SPM, Percubaan ) sekurang-kurangnya untuk 5 tahun
• Skema Jawapan untuk peperiksaan di atas sekurang-kurangnya untuk 1 tahun
• Indeks Latihan yang mengandungi soalan-soalan mengikut topik yang diajarkan dan glosari / istilah yang asas dan utama untuk topik tersebut.
2. Buku atau Fail Mesyuarat Panitia
3. Bank Soalan
4. Program Khas Panitia
Perlu disediakan oleh Panitia, misalnya untuk pelajar-pelajar yang kurang berpotensi diadakan Kem Matematik, Bijak Sifir, Klinik Fardhu Ain, Sifar Buta Huruf, program pemulihan mengguna-kan Minimum Adequate Syllabus dan lain-lain teknik belajar didalam pengajaran dan pembelajaran

FAIL MEJA KETUA PANITIA

1. LATAR BELAKANG


Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan utama atau “core-bussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di Sekolah-Sekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.
Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti.

2. OBJEKTIF KETUA PANITIA2.1. OBJEKTIF UMUM

2.1.1 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing.

2.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia.

2.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain.

2.1.4 Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.2.2. OBJEKTIF KHAS

2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan
kurikulum yang berkesan.
2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di
kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.
2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Bahasa Melayu yang cekap, dedikasi dan
bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan
mencapai objektif mata pelajaran Bahasa Melayu..2.2.4 Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Bahasa Melayu.
(i) Lulus 100% mata pelajaran Bahasa Melayu SPM.
(ii) Lulus 100% dalam Ujian Lisan Bahasa Melayu (ULBS)
(iii) Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Bahasa Melayu. adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang.
(iv) Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran Bahasa Melayu.
(v) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam Bahasa Melayu.AHLI JAWATANKUASA PANITIAPengerusi : Ketua Panitia

Naib Pengerusi : Ketua Panitia Menengah Rendah

Setiausaha : Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia)

Ahli : Semua Guru Mata Pelajran Bahasa Melayu.


5.1 KURIKULUM

5.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini

5.1.2 Penyediaan rancangan pengajaran tahunan

5.1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama

5.1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran

5.1.5 Kepelbagai teknik mengajar

5.1.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan

5.1.7 Penggunaan BBM dalam P & P

5.1.8 Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia

5.1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli

5.1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan

5.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal

5.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan

5.1.13 Menyemak buku latihan pelajar

5.1.14 Memberi kursus dalaman

5.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru

5.1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar

5.1.17 Penyelarasan dan pemantauan ULBS.


5.2 PENGURUSAN


5.2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan

5.2.2 Pencerapan

5.2.3 Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun

5.2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching)

5.2.5 Mengadakan kursus dalaman

5.2.6 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang)

5.2.7 Pemantauan aktiviti panitia

5.2.8 Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem”

5.2.9 Penyediaan anggaran belanjawan tahunan

5.2.10 Pengawalan stok dan iventori

5.2.11 Penyeliaan ULBS

5.2.12 Membantu penyeliaan pengurusan bilik khas bahasa.5.3 KOKURIKULUM


5.3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik

5.3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia

5.3.3 Program lawatan sambil belajar

5.3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas

5.3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah

5.3.6 Mengadakan Minggu / Bulan Bahasa


5.4 TUGAS-TUGAS LAIN

5.4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri

5.4.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMT/SMK yang lain

5.4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah

5.4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

5.4.5 Mewujudkan/mengemaskini laman Web Bahasa Melayu.

5.4.6 Penyediaan dan pengawalan belanjawan

5.4.7 Pengawalan stok dan iventori

5.4.8 Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar5.5 KOKURIKULUM


5.5.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik

5.5.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia

5.5.3 Program lawatan sambil belajar

5.5.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas

5.5.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah5.6 TUGAS-TUGAS LAIN

5.6.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri

5.6.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMT/SMK yang lain

5.6.3 Mengemaskini data Bilik Bahasa

5.6.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia
7. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA


i. KURIKULUM


ii. PENGURUSAN


iii. KOKURIKULUM


iv. TUGAS-TUGAS LAIN

No comments: